MS CERT ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Last updated: 2021-06-18  |  1388 จำนวนผู้เข้าชม  | 

MS CERT ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

      หากทางผู้ประกอบการท่านใดมี ความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงใบรับรอง CODEX GMP , HACCP  ซึ่งใบรับรองที่เปลี่ยนนั้นจะมี เครื่องหมายของ AB (Accreditation Body) คือ ACFS (มกอช.) บนใบรับรอง  สามารถดำเนินการแจ้งกลับ    ฝ่ายขายและการตลาด 086-3025835 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนใบรับรองในรอบการตรวจครั้งต่อไป


       ข้อดี
1. สามารถนำใบรับรองระบบมาตรฐาน ที่มีเครื่องหมายของ AB (Accreditation Body)  ไปทำการต่อใบอนุญาต อ.2 (ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร) ซึ่ง สสจ.บางจังหวัดต้องการใบรับรองที่ มีเครื่องหมายของ AB บนใบรับรอง
2. กรณีส่งออก คู่ค้าบางรายต้องการใบรับรองที่ มีเครื่องหมายของ ACFS บนใบรับรอง (กรณีเป็นสินค้าเกษตรและอาหาร)

Powered by MakeWebEasy.com