บทความทั้งหมด

นโยบายคุณภาพ นโยบายของเรา คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยปรับปรุงแก้ไขเรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (มกษ.9035-2563) เพื่อใช้แทนฉบับเดิมคือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (มกษ.9035-2553)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งมีหลายฉบับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประธานอาหารที่ปลอดภัย รวมถึงเพื่อยกระดับมาตรฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากที่ Codex มีการปรับเปลี่ยนจาก GMP & HACCP rev.4-2003 เป็น GHP & HACCP rev.5-2020 แล้วนั้น สรุปเนื้อหาโดยย่อในส่วนที่เป็นข้อกำหนดตาม GHP & HACCP rev.5-2020 ได้ดังนี้

นโยบายคุณภาพ นโยบายของเรา คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง

“สุริยะ” มอบหมาย “สมอ.” เร่งรัดดำเนินการควบคุมกระดาษและภาชนะกระดาษที่ใช้สัมผัสอาหาร หลังบอร์ด สมอ.เห็นชอบให้เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน คาดว่าหลังรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในไทย ทำให้ภาครัฐประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศ นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ผ่านล่วงเลยมาราว 1 เดือน พบว่าผลของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดต่าง ๆ และความสามารถในการจัดการได้ดี ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา เราเริ่มมีข่าวดีมากขึ้นจากข่าวคราวการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นที่ ซึ่งมีสถานการณ์การติดเชื้อในเบื้องต้น จะแยกเป็น “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงต่ำ” คือ กลุ่มที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมีจำนวน 32 จังหวัด “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงปานกลาง” คือ กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5 รายต่อสัปดาห์ มีจำนวน 38 จังหวัด และ “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงยังสูงอยู่” คือ กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่า 5 รายต่อสัปดาห์ มี 7 จังหวัด

มาตรฐานในตระกูล 22000 ทั้ง ISO22000 และ FSSC22000 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management System – FSMS) ซึ่งทั้งสองระบบได้มีการประกาศใช้มาหลายปีแล้ว จนปัจจุบันได้รับการยอมรับการอย่างแพร่หลาย โดยล่าสุดมาตรฐาน ISO22000 มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ฉบับใหม่ คือ ISO22000:2018 โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปใช้โครงสร้างตามแบบฉบับ ISO ยุคใหม่ที่เราเรียกว่า High Level Structure มีการจัดเรียงข้อกำหนดใหม่ทั้งหมด รวมถึงมีข้อกำหนดใหม่ๆเพิ่มขึ้นบางส่วนด้วย

MS CERT ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Powered by MakeWebEasy.com