CODEX GHP ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

  GHP (Good Hygiene Practice)
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice) หรือ GHP เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร ที่ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP ซึ่ง GHP เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางที่บอกให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารต้องดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมการผลิตการปฏิบัติงาน ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ไม่มีอันตรายที่จะมีโอกาสปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของการรับรองระบบ CODEX GHP 

 ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของอาหาร การเรียกสินค้าคืนกลับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

 เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เป็นระบบการป้องกันปัญหาตามหลักการ ประกันคุณภาพ

 ระบบ CODEX GHP เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลือง

 ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยพื้นฐานของอาหาร

 เพื่อสร้างความพร้อมของระบบสู่การรับรอง HACCP
......................

 สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความแตกต่าง ในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ
Powered by MakeWebEasy.com