ABOUT US
MS CERTIFICATION ( THAILAND ) CO.,LTD


บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเลขที่ 1097/5 ขคง.ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  MS CERT มีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเรา รวมถึงได้รับราคามิตรภาพเช่นกัน ปัจจุบัน MS CERT มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ JAS-ANZ  เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDIT)  การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า(SECOND PARTY AUDIT) การฝึกอบรม(TRAINING)

บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็น 1 ใน กว่า 40 สาขาทั่วโลก โดย MS CERT มีการก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจการรับรองระบบมาตรฐาน ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับองค์กรของท่าน

หน่วยงานภาครัที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลำดับที่ 001/2559
OUR ACCREDITATION IS BASED ON

  ISO/TS 22003 Food safety management systems requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Categories A to M)..full Scope for ISO 22000 Food safety management systems.

  ISO/IEC 17021 Conformity assessment requirements for bodies providing audit and certification of management systems. As guided by IAF GD 2, Issue 4, Annexes: 2 to 5 inclusive. (Full scope) for ISO 9001:2015 Quality Management System. For the management systems.

  IAF is the world association of Conformity Assessment Accreditation Bodies and others interested in management systems. Products, services, personnel certification.


  JAS-ANZ and NABCB both are the member of the International Accreditation Forum (IAF) and a signatory to the IAF Multilateral Recognition Arrangements (MLAs) for QMS, EMS, Product certification.

Our Head office, MS Certifcation Services Pvt.Ltd. has also signed IAF MLA License Agreement with JAS ANZ and NABCB for using IAF MLA Mark in its QMS Certificates.

INTERNATIONAL COOPERATION THROUGH JAS-ANZ 

  A key role for JAS-ANZ is establishing international arrangements with other countries to accept one another’s certificates and so removing a technical barrier to trade.

  JAS-ANZ is an active member of the key accreditation organizations including the International Accreditation Forum(IAF) , the Multilateral Cooperative Accreditation Arrangement (MCAA), the Pacific Accreditation (PAC), and the Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC).

  A focus of these organizations are agreements, often referred to as Multilateral Recognition Agreements(MLAs) or multilateral Mutual Recognition Arrangement(MIRAs) , that signatories will recognize one another’s accredited certificates. The benefit of this recognition is that it reduces the potential for re-certification when products and services move from one country to another

IAF

  JAS-ANZ is a founding member of the IAF and a signatory to the IAF MLAs for quality management systems. environmental management systems, and product.

  JAS-ANZ accredited CABs offering services in the areas of quality management systems, environmental management systems. Product are entitled to use IAF mark on corporate material such as letterheads, accredited certificates, quotations for work, advertisements. Websites and other documents.

MCAA

  Multilateral Cooperative

  Accreditation Arrangement

  JAS-ANZ is a signatory to the MCAA for quality management systems, environmental management systems, and Australian forest certification.

PAC

  
JAS-ANZ is a founding member of PAC and a signatory to the PAC MLAs for quality management systems, environmental management systems, and product.

EA

  
JAS-ANZ has a bilateral agreement with the European cooperation for Accreditation (EA) for environmental management Systems, and product

ความจำเป็นในการตรวจสอบใบรับรอง

  เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการจัดส่งผลการตรวจประเมินของลูกค้าไปยังสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศจริง
  เพื่อเป็นการยืนยันสถานะของใบรับรองได้ถูกอนุมัติมาจากสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศจริง
  ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ มิใช่วิธีการส่งอีเมล์สอบถาม หรือ โทรศัพท์สอบถาม

 VERIFY CERTIFICATE

SERVICES MS CERT

Powered by MakeWebEasy.com