NEWS & EVENTS

การเปลี่ยนแปลงจาก CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 ไปเป็น CXC 1-1969, Rev.5-2020

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคระบาด การควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพไข่ไก่

ผู้นำด้านวิตามินและสารอาหารจากธรรมชาติ ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานยาระดับสากล

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในไทย ทำให้ภาครัฐประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศ นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ผ่านล่วงเลยมาราว 1 เดือน พบว่าผลของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดต่าง ๆ และความสามารถในการจัดการได้ดี ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา เราเริ่มมีข่าวดีมากขึ้นจากข่าวคราวการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นที่ ซึ่งมีสถานการณ์การติดเชื้อในเบื้องต้น จะแยกเป็น “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงต่ำ” คือ กลุ่มที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมีจำนวน 32 จังหวัด “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงปานกลาง” คือ กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5 รายต่อสัปดาห์ มีจำนวน 38 จังหวัด และ “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงยังสูงอยู่” คือ กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่า 5 รายต่อสัปดาห์ มี 7 จังหวัด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายประเทศมีความต้องการบริโภคอาหารที่เก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียเพิ่มขึ้น จึงแนะนำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าผลไม้ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิต โดยเน้นการผลิตและส่งออกผลไม้แปรรูปมากขึ้น เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้กวน แยมผลไม้ น้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋อง เป็นต้น

143 โรงงาน 3 สารเคมี มีหนาว ! มนัญญาล็อบบี้กรมโรงงานฯ เห็นชอบยกร่างประกาศ 3 มาตรฐาน ขู่หากไม่แก้ยึดใบอนุญาต ยันไม่ทิ้งนโยบาย

MS CERT ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Powered by MakeWebEasy.com