NEWS & EVENTS

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยปรับปรุงแก้ไขเรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (มกษ.9035-2563) เพื่อใช้แทนฉบับเดิมคือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (มกษ.9035-2553)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งมีหลายฉบับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประธานอาหารที่ปลอดภัย รวมถึงเพื่อยกระดับมาตรฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Transition arrangement) For General principles of food hygiene: Good Hygiene practices(GHPs) and The Hazard Analysis and CriticalControl Point (HACCP) SYSTEM(GHPS/HACCP)

จากที่ Codex มีการปรับเปลี่ยนจาก GMP & HACCP rev.4-2003 เป็น GHP & HACCP rev.5-2020 แล้วนั้น สรุปเนื้อหาโดยย่อในส่วนที่เป็นข้อกำหนดตาม GHP & HACCP rev.5-2020 ได้ดังนี้

หลายบริษัท ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO ให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ตามต้องการ แต่การที่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอิสระ และการขอใบรับรองมาตรฐานก็เป็นเรื่องของ ความสมัครยินยอมเอง โดยไม่มีกฎ หมายใดมาบังคับ ประกอบกับผู้ประกอบการไทยยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของมาตรฐาน ISO น้อยมาก ดังนั้น อาจกลายเป็นเหยื่อแก่ผู้ฉวยโอกาสฉกประโยชน์จากช่องว่างที่มีอยู่นี้ได้

นโยบายคุณภาพ นโยบายของเรา คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงจาก CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 ไปเป็น CXC 1-1969, Rev.5-2020

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

Powered by MakeWebEasy.com