บทความ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยปรับปรุงแก้ไขเรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (มกษ.9035-2563) เพื่อใช้แทนฉบับเดิมคือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (มกษ.9035-2553)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งมีหลายฉบับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประธานอาหารที่ปลอดภัย รวมถึงเพื่อยกระดับมาตรฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Transition arrangement) For General principles of food hygiene: Good Hygiene practices(GHPs) and The Hazard Analysis and CriticalControl Point (HACCP) SYSTEM(GHPS/HACCP)

จากที่ Codex มีการปรับเปลี่ยนจาก GMP & HACCP rev.4-2003 เป็น GHP & HACCP rev.5-2020 แล้วนั้น สรุปเนื้อหาโดยย่อในส่วนที่เป็นข้อกำหนดตาม GHP & HACCP rev.5-2020 ได้ดังนี้

หลายบริษัท ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO ให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ตามต้องการ แต่การที่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอิสระ และการขอใบรับรองมาตรฐานก็เป็นเรื่องของ ความสมัครยินยอมเอง โดยไม่มีกฎ หมายใดมาบังคับ ประกอบกับผู้ประกอบการไทยยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของมาตรฐาน ISO น้อยมาก ดังนั้น อาจกลายเป็นเหยื่อแก่ผู้ฉวยโอกาสฉกประโยชน์จากช่องว่างที่มีอยู่นี้ได้

นโยบายคุณภาพ นโยบายของเรา คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงจาก CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 ไปเป็น CXC 1-1969, Rev.5-2020

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคระบาด การควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพไข่ไก่

ผู้นำด้านวิตามินและสารอาหารจากธรรมชาติ ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานยาระดับสากล

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในไทย ทำให้ภาครัฐประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศ นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ผ่านล่วงเลยมาราว 1 เดือน พบว่าผลของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดต่าง ๆ และความสามารถในการจัดการได้ดี ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ในรอบ 14 วันที่ผ่านมา เราเริ่มมีข่าวดีมากขึ้นจากข่าวคราวการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นที่ ซึ่งมีสถานการณ์การติดเชื้อในเบื้องต้น จะแยกเป็น “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงต่ำ” คือ กลุ่มที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมีจำนวน 32 จังหวัด “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงปานกลาง” คือ กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5 รายต่อสัปดาห์ มีจำนวน 38 จังหวัด และ “กลุ่มจังหวัดความเสี่ยงยังสูงอยู่” คือ กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่า 5 รายต่อสัปดาห์ มี 7 จังหวัด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายประเทศมีความต้องการบริโภคอาหารที่เก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียเพิ่มขึ้น จึงแนะนำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าผลไม้ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลผลิต โดยเน้นการผลิตและส่งออกผลไม้แปรรูปมากขึ้น เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้กวน แยมผลไม้ น้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋อง เป็นต้น

143 โรงงาน 3 สารเคมี มีหนาว ! มนัญญาล็อบบี้กรมโรงงานฯ เห็นชอบยกร่างประกาศ 3 มาตรฐาน ขู่หากไม่แก้ยึดใบอนุญาต ยันไม่ทิ้งนโยบาย

MS CERT ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ในบรรดาสินค้าส่งออกของประเทศไทย อาหารและเครื่องดื่ม สามารถทำเงินเป็นอันดับต้นๆ โดยแต่ละปีไทยส่งออกสินค้าอาหารไปทั่วโลก มูลค่าสูงเกือบ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งไทยส่งออกอาหารเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย และนี่เป็นเป้าหมายที่ผู้ประกอบการอยากจะไปให้ถึง เพราะการส่งออก หมายถึงการขยายตลาดให้ขายได้มากขึ้นนั่นเอง

ISO ประกาศมาตรฐานใหม่ ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจาก ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002 สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เมื่อมีการขยายโรงงาน เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มประเภทกิจการ โดยกำหนดกรณีเฉพาะที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการออกร่างกฎกระทรวงตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมแบบครบวงจร (OEM,ODM) ให้กับแบรนด์ต่างๆมากกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก ขอบข่ายการตรวจประเมิน :Manufacture of Dietary Supplementary Products MS CERT ขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงานเป็นอย่างสูงค่า ที่ไว้วางใจในการตรวจรับรองระบบมาตรฐานดังกล่าว

SEA SHIPYARD provide services with the 5,080 tonnage lifting capacity of the Floating Dock and all skillful engineering teams.

สินค้าดีมีคุณภาพ รับรองด้วยมาตรฐาน GMP แวะซื้อ แวะหา กันได้เลยนะค่า รังนกในน้ำเชื่อม ตรา เทียนจิ๊น / รังนกในน้ำตาลกรวด ตรา กรีนเนสต์ / ชานม ตรา โอดะ / น้ำแกงมัสมั่นสำเร็จรูป ตรา ไท ดีลิช /น้ำแกงพะแนงสำเร็จรูป ตรา ไท ดีลิชน้ำ / แกงเขียวหวานสำเร็จรูป ตรา ไท ดีลิช / แกงกะหรี่เนื้อ ตรา อามา

Powered by MakeWebEasy.com