แนวทางการปรับเปลี่ยนสู่ GHPs/HACCP Draft Revision 5

Last updated: 2020-08-01  |  6413 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนวทางการปรับเปลี่ยนสู่ GHPs/HACCP Draft Revision 5

   การเปลี่ยนแปลงจาก CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 ไปเป็น CXC 1-1969, Rev.5-2020  

(ปัจจุบันยังเป็นฉบับร่าง คาดว่าจะเริ่มใช้ประมาณ ตุลาคม 2020) จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และผู้ประกอบการควรมีการเตรียมตัวสำหรับรับการตรวจประเมิน (ซึ่งคาดว่าจะเริ่มตรวจอย่างเป็นทางการได้ในเดือน ตุลาคม 2020 เช่นกัน) 

 

   Chapter 1 - GHPs

7.1 ต้องจัดทำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ (คล้ายๆ ขั้นตอนการจัดทำ HACCP เดิม ในขั้นตอนที่ 2) โดยการจัดทำเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์, การอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอน (ข้อนี้หากเคยทำ ISO22000 หรือ FSSC22000 มาแล้วจะคล้ายๆ กัน), และการพิจารณาว่า องค์กร มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ที่องค์กรผลิต โดยพิจารณาว่ามาตรการต่างๆ และการควบคุมที่กำหนดไว้นั้น เพียงพอสำหรับการควบคุมอันตรายหรือไม่ หากไม่เพียงพอ อาจต้องพิจารณาจัดทำ HACCP ด้วย นอกจากนี้ยังต้องจัดทำมาตรการในการควบคุม มีการกำหนดการเฝ้าระวังที่ชัดเจน เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำอย่างไร เป็นต้น ตลอดจนกำหนดวิธีการดำเนินการ หากมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้นั้น ไม่สามารถควบคุมอันตรายได้ แล้วไปทบทวนการดำเนินการตามมาตรการ GHPs ที่ดำเนินการอยู่นั้น เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องทบทวนถึงความเพียงพอ เหมาะสมของ GHPs ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถควบคุมอันตรายต่างๆ ได้ และผลิตภัณฑ์ยังคงเหมาะสมสำหรับการบริโภค

 

7.2.3 เดิมทีอันตรายที่กำหนดไว้ คืออันตรายทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ แต่ GHPs HACCP นี้กำหนดให้ต้องพิจารณาอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้ด้วย โดยกำหนดให้ดำเนินการควบคุมสารก่อภูมิแพ้


7.2.7 การจัดการสารก่อภูมิแพ้ (New) โดยองค์กรต้องจัดทำการจัดการสารก่อภูมิแพ้ โดย

  •  จัดให้มีระบบเพื่อพิจารณาสารก่อภูมิแพ้
  • พิจารณากฎหมายของแต่ละประเทศ และกลุ่มประชากรที่แพ้สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ
  • กำหนดระบบสำหรับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในทุก ๆ กิจกรรม
  • กำหนดวิธีการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การระบุฉลาก
  • การอบรมพนักงาน                                                            

หากองค์กรของท่านมีการดำเนินการตาม HACCP อยู่ ก็สามารถนำ GHPs มาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากนัก แต่หากท่านยังไม่มีระบบ HACCP มาก่อน อาจต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ GHPs ได้

 

   Chapter 2 HACCP

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อาจมีความต้องการให้ระบุให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ การ Validate ที่ทำให้ได้มาซึ่งค่าควบคุมวิกฤต และตรรกะในการพิจารณาว่า ขั้นตอนให้เป็น CCP หรือไม่ ซึ่งเดิมเราใช้ชุดคำถาม Q1-Q4 แต่ในร่าง GHPs HACCP Rev.5 (draft) นี้ ไม่ได้กำหนดว่าต้องพิจารณาอย่างไร

อย่างไรก็ตามข้อความที่สรุปมานี้ นำมาจากฉบับร่างของ GHPs HACCP เท่านั้น หากมีความชัดเจนอย่างไร จะติดตามมานำเสนอให้ทราบต่อไป

 

  บริษัทฯ มีหลักสูตรการอบรมหลากหลายหลักสูตร เช่น : ข้อกำหนด, การตรวจติดตาม มาตรฐานต่างๆ

ผู้ที่สนใจหลักสูตรในการอบรมต่างๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ https://bit.ly/39LR7nb

 

Powered by MakeWebEasy.com